English

Algemene Voorwaarden

Algemeen

De Oriental is een handelsnaam van Arkadia

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen “Arkadia - De Oriental” en een koper waarop “Arkadia – De Oriental” deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de koper, onder aanleiding van een door de koper gedane bestelling. Deze opdrachtbevestiging geschiedt doorgaans binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vernoemd. De door “Arkadia - De Oriental” opgegeven prijzen zijn inclusief emballage en BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na opdrachtbevestiging. Annuleren van een bestelling dient binnen 7 dagen van een bestelling te geschieden. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Overmacht

Indien Arkadia - De Oriental door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van “Arkadia - De Oriental” wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. De partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.